Deze gedragscode geldt voor alle medewerkers van Lijm-lab: kunstdocenten, vrijwilligers en projectmedewerkers.
Deze gedragscode is vastgesteld in maart 2023 en wordt jaarlijks geëvalueerd.

Omgangsregels

 • We zijn vriendelijk tegen elkaar en tegen anderen.
 • We erkennen onze verschillen en respecteren de eigenheid van iedereen.
 • We zeggen het als iemand iets goed doet.
 • We accepteren dat we het niet altijd met elkaar eens zijn.
 • We vertrouwen op de goede intenties van de ander, ook als die niet aardig of tactisch zijn verwoord. We zijn zelf ook niet 24 uur per dag aardig en alert.

Grensoverschrijdend gedrag

 • We raken anderen niet ongevraagd aan, tenzij om in te grijpen bij een gevaarlijke situatie.
 • We respecteren elkaars grenzen en bewaken die van onszelf.
 • We vermijden waar mogelijk een-op-een-situaties met een kind. Mocht het toch nodig zijn, dan informeren we ouders en contactpersoon over het voorval.
 • We zijn ons ervan bewust dat grenzen niet altijd eenduidig zijn. Daarom blijven we als team in gesprek over ons gedrag tegenover de kinderen en tegenover elkaar.

Bij het begeleiden van een activiteit

 • We luisteren goed naar de kinderen en naar elkaar.
 • Bij het begeleiden van een activiteit volgen we de 3 'gouden regels':
  ○ stel je oordeel uit,
  ○ help alleen als een kind erom vraagt,
  ○ laat het proces belangrijker zijn dan het resultaat.
 • We creëren een veilige werksfeer door vriendlijkheid en duidelijkheid, een omgeving waarin het kind zich gezien en gewaardeerd voelt. Volwassen en kinderen zijn niet gelijk, maar wel gelijkwaardig.
 • We dragen zorg voor elkaar en voor de omgeving. We gaan zorgvuldig om met de ruimte, met gereedschap en met werkstukken van de deelnemers.
 • We hebben oog voor de veiligheid van mens (anderen en onszelf) en omgeving (gereedschap, lokaal en materiaal).
 • Als we samen met een ander een activiteit begeleiden, bespreken we vooraf wat we van elkaar verwachten.
 • We maken alleen foto's als we daar vooraf toestemming voor hebben gekregen van de opdrachtgever.

Goede gasten

 • Werken we op locatie bij school, speeltuin, buurthuis of museum, dan gedragen we ons als goede gast en ambassadeur van Lijm-lab.
 • We vragen naar de gedragsregels die gelden op de desbetreffende locatie en sluiten ons daarbij aan.
 • We sluiten aan bij de aanpak van de school wat betreft kinderen met moeilijk verstaanbaar gedrag.
 • Gaat er iets mis of maken we ons zorgen over een kind? Dan geven we dat door aan zowel de contactpersoon bij de locatie als aan die bij Lijm-lab. Lijm-lab overlegt met de opdrachtgever over eventuele vervolgstappen. Als kunstdocent of vrijwilliger doen we dat niet op eigen houtje.

Professionaliteit

 • We staan open voor elkaars ideeën en werkwijze en stellen elkaar vragen.
 • We evalueren onze werkwijze en afspraken regelmatig.
 • Met het team ontwikkelen we kwaliteitsstandaarden en we bewaken dat iedereen zich daaraan houdt.
 • Hoewel informeel, is Lijm-lab een zakelijke omgeving. In de communicatie en in onze verwachtingen houden we dat in het oog.
 • Bij een conflict gaan we met elkaar in gesprek. Een verschil van mening lossen we niet op per mail of per app, maar mondeling.
 • We gaan zorgvuldig om met vertrouwelijke informatie.